Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Dom i Høyesterett - registrering av foretaksnavn
Høyesterett avsa 22. september 2016 dom i sak om spørsmål om et foretaksnavn krenket et tidligere registrert foretaksnavn.
23.09.2016 14:26
Endring i fredningsområdene for hummer
Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 9. september 2016 endring i forskrift om fredningsomrdåde for hummer ved å utvide til områder i Vestfold og Hordaland og endre de eksisterende områdene.
23.09.2016 13:00
Håndtering av animalske biprodukter
Nytt norsk regelverk for håndtering av animalske biprodukter ble vedtatt 14. september 2016. 
19.09.2016 07:11
Statsråd 16. september 2016
I statsråd 16. september 2016 ble endringer i reindriftsloven sanksjonert og endringer i pasient- og brukerrettighetsloven satt i kraft. I tillegg ble det fastsatt endringer i knockoutforskriften...
16.09.2016 13:06
Lov som trer i kraft 15. september 2016
Deler av lov 11. desember 2015 nr. 97 om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetjenesta m.m.) trer i kraft 15. september 2016.
15.09.2016 06:00

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 25. september 2016 har vi arbeidet med 2 038 artikler og oppføringer.
caption

Nye rettsavgjørelser

LB-2016-143082
Mann var gjentatte ganger dømt for kjøring uten førerkort og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han ble i tingretten dømt til 7 måneder ubetinget fengsel. Påtalemyndigheten anket til gunst for...
LG-2016-114374
Saken gjelder anke over kjennelse om konkursåpning. Lagmannsretten fant at selskapet ikke hadde godtgjort at det var solvent. Korrigeringene medførte ikke betydelige endringer i den verdsettelsen...
LG-2016-111385
Anke over dom i jordskifteretten og anke over jordskifteavgjerd vart vedteke å handsame som ei sak i lagmannsretten, jf jordskiftelova § 8-1 sjette ledd. Lagmannsretten vart samansett med ein jor...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler
Forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler
Forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret
Forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)