Forside

From Jusleksikon.no
Jump to: navigation, search


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Høyesterett - kjennelse om oppnevning av offentlig forsvarer
Høyesterett avsa 1. juni 2015 kjennelse i sak om oppnevning av offentlig forsvarer i sak hvor siktede ikke ønsket å avgi politiforklaring uten offentlig oppnevnt forsvarer var t...
02.07.2015 12:06
Lover i kraft 19. juni og 1. juli 2015
1. juli 2015 blir en lov opphevet og 25 lover og endringslover satt i kraft, 19. juni 2015 ble ni lover satt i kraft. Se liste over lovene under. 
29.06.2015 12:47
Ny forsinkelsesrentesats 1. juli 2015
Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram ti...
26.06.2015 13:02
Høyesterett - oppreisningserstatning for ærekrenkelse
Utgiver av avis ble frifunnet for oppreisningserstatning for ærekrenkelse.
25.06.2015 13:12
Lovdata - Årsmelding 2014
Nye nettløsninger for profesjonelle og for folk flest ble godt mottatt av brukerne.
25.06.2015 08:33

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 2. juli 2015 har vi arbeidet med 1 905 artikler og oppføringer.

Nye rettsavgjørelser

LH-2015-33247
Saken gjaldt spørsmålet om fylkeskommunen er rett ansvarssubjekt for krav om pensjon fra personer som ikke ble innmeldt i fylkeskommunens pensjonsordning. Avgjørende for dette spørsmålet var o...
LH-2015-27669
Saken gjelder krav om tilbakebetaling av gjeld basert på avtalegrunnlag, subsidiært krav om erstatning på culpagrunnlag. Hovedspørsmålet i saken var hvorvidt ordlyden i en låneavtale, eventue...
LG-2015-75049
Tingrettens dom vedrørende sakskostnader ble opphevet. Det var ikke mulig å se om tingretten hadde vurdert å gjøre unntak fra hovedregelen, og det var ikke mulig å vurdere om det var tilstrekk...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak, Hordaland
Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak, Hordaland
Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2015 og 2016, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland
Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2015 og 2016, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland
Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften)
Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften)