Forside

From Jusleksikon.no
Jump to: navigation, search


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Sivilombudsmannen som viktig aktør i kampen mot tortur
Som en følge av at Norge tiltrådte Tilleggsprotokollen av 2002 til FNs torturkonvensjon av 1984, er Sivilombudsmannen utpekt som såkalt nasjonal forebyggende mekanisme (NFM) i No...
31.07.2015 09:00
Ny straffelov - medvirkning
I motsetning stil straffeloven 1902 inneholder straffeloven 2005 en generell bestemmelse om medvirkningsansvar.
31.07.2015 08:50
Ombudsmannsordningen i Forsvaret
Mange soldater begynner sin tjeneste nå i juli og august. Opplever du noe i tjenesten som kan anses som en urett mot deg, kan du henvende deg til Stortingets ombudsmann for Forsvaret for &ari...
24.07.2015 10:47
Straffeloven 2005 - grov kroppsskade
Ved innføringen av ny straffelov er det en del begreper som endres. Straffeloven 2005 bruker begrepet grov kroppsskade, dette tilsvarer legemsbeskadigelse i straffeloven 1902.
22.07.2015 10:41
Handle på søndag i ferien?
Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.
22.07.2015 10:12

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 2. august 2015 har vi arbeidet med 1 905 artikler og oppføringer.

Nye rettsavgjørelser

LE-2015-112178
Saken gjelder innsyn i straffesakens dokumenter på etterforskningsstadiet. Siktede hadde ikke rett til innsyn i dokumenter som gjaldt andre personer som også var mistenkt for trygdebedrageri knyt...
LE-2014-167912
Saken gjelder krav om erstatning som følge av kontraktsbrudd. Tingretten kom til at ankende part ikke var ansatt i CAE og at vilkårene for erstatning på obligasjonsrettslig grunnlag ikke var opp...
LB-2015-119113
I sak om gyldigheten av utvisningsvedtak hadde Kongen i statsråd gitt samtykke til at staten kan føre sikkerhetsgraderte dokumenter som bevis, jf tvisteloven § 22-1. Særskilt advokat var oppnev...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge
Forskrift om endring i forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge
Forskrift om endring i forskrift til friskolelova
Forskrift om endring i forskrift til friskolelova
Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner og særskilte tiltak mot Elfenbenskysten
Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner og særskilte tiltak mot Elfenbenskysten