Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Høyesterett - erstatningskrav mot staten
Høyesterett avsa 21. oktober 2016 storkammerkjennelse i sak som gjaldt krav fra en bortfester i et tomtefesteforhold om erstatning fra staten for påstått konvensjonsbrudd. 
24.10.2016 08:58
Statsråd 21. oktober 2016
I statsråd 21. oktober 2016 ble endringslov til bustøttelova sanksjonert og det ble vedtatt ikrafttredelse av endring til skatteloven. I tillegg til statsrådssakene trer endringene i utlendingsl...
21.10.2016 12:30
Dom i Høyesterett – skatterettslig gjennomskjæring
Høyesterett avsa 18. oktober 2016 dom i sak om hvorvidt IKEA Handel og Eiendom AS hadde krav på fradrag i inntekten for renter på et konserninternt lån som ble tatt opp i forbindelse med restru...
21.10.2016 11:59
Årlig møte mellom ESA og norske myndigheter
Norske myndigheter og EFTAs overvåkingsorgan ESA møtes 27. og 28. oktober 2016 til det årlige «pakkemøtet». Formålet med møtet er dialog og gjensidig utveksling av informa...
19.10.2016 09:34
Skal du bytte til piggdekk?
Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2017 er det 24. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.
19.10.2016 09:06

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 24. oktober 2016 har vi arbeidet med 2 039 artikler og oppføringer.
caption

Nye rettsavgjørelser

LG-2016-158340
Saken gjelder særskilt anke over sakskostnader i arbeidstvist. Tingretten fant at det forelå tungtveiende grunner som gjorde det rimelig at arbeidstakeren ble fritatt for å dekke arbeidsgivers s...
LG-2016-59579
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Barnevern. Omsorgsovertakelse. Samvær. Barneverntjenesteloven § 4-12 og § 4-19.
LG-2016-12984-2
Avdelingsleder i privat virksomhet ble sagt opp etter 23 arbeidsdagers ulegitimert fravær og mangelfull informasjon om fravær i forlengelse av en feriereise til Etiopia. Tingretten kom til at opp...

Nye lover og forskrifter

Ikraftsetting av lov 21. oktober 2016 nr. 82 om endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)
Ikraftsetting av lov 21. oktober 2016 nr. 82 om endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)
Instruks om endringer i instruks 13. oktober 2006 nr. 1151 om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste
Instruks om endringer i instruks 13. oktober 2006 nr. 1151 om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste
Forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder
Forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder