Forside

From Jusleksikon.no
Jump to: navigation, search


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Ikrafttredelser 1. september 2015
1. september 2015 ble endringer i arveloven og endringer i konvensjon mellem Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om dødsboskifte satt i kraft. 
01.09.2015 06:58
Ny straffelov - fra betinget dom til fullbyrdelsesutsettelse
Både reglene om betinget dom i straffeloven 1902 og bestemmelsene om fullbyrdelsesutsettelse i straffeloven 2005 innebærer at idømmelse av straff eller fullbyrdelsen av id&oslash...
26.08.2015 13:35
Arbeidstvistloven 100 år
6. august 1915 vedtok Stortinget den første lov om arbeidstvister.  
18.08.2015 10:48
Statsråd 7. august 2015
I statsråd 7. august 2015 ble lov om oppheving av lov om registrering av innsamlinger, lov om endringer i barnevernloven, midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informas...
07.08.2015 11:44
Sivilombudsmannen som viktig aktør i kampen mot tortur
Som en følge av at Norge tiltrådte Tilleggsprotokollen av 2002 til FNs torturkonvensjon av 1984, ble Sivilombudsmannen utpekt som såkalt nasjonalt forebyggende organ&nb...
31.07.2015 09:00

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 4. september 2015 har vi arbeidet med 1 899 artikler og oppføringer.

Nye rettsavgjørelser

LH-2015-135981
Det ble forgjeves gjort gjeldende at bostedsforbehold måtte oppheves i sak om ugyldig oppsigelse.
LF-2015-119716
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider
LF-2015-117339
Saken gjelder anke over reaksjonsfastsettelsen, nærmere bestemt botens størrelse og tapstidens lengde i sak om promillekjøring. Lagmannsretten fant at tapstidens lengde var fastsatt i tråd med...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om utvidet jakttid på elg i 2015 i deler av Nordland
Forskrift om utvidet jakttid på elg i 2015 i deler av Nordland
Forskrift om endring i forskrift om fredning av Simaklubben naturreservat, Hemnes kommune, Nordland
Forskrift om endring i forskrift om fredning av Simaklubben naturreservat, Hemnes kommune, Nordland
Forskrift om endring i forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 32, fredning av Styggås naturreservat, Larvik kommune, Vestfold
Forskrift om endring i forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 32, fredning av Styggås naturreservat, Larvik kommune, Vestfold