Forside

From Jusleksikon.no
Jump to: navigation, search


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Statsråd 22. mai 2015
I statsråd 22. mai 2015 ble lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og endringslover til flere pensjonslover (uførepensjon), til pasient- og brukerrettighetsloven o...
22.05.2015 13:06
Fri rettshjelp. Fri sakførsel.
Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som tar sikte på å yte nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomi til å betale for slik bista...
21.05.2015 12:43
Ny straffelov - reglene om foreldelse
Straffeloven 2005 inneholder detaljerte bestemmelser om opphør av straff. En handling er ikke lenger straffbar når foreldelse, eller preskripsjon, har inntrådt. Nedenfor er det e...
19.05.2015 11:52
Statsråd 12. mai 2015
I statsråd 12. mai 2015 ble fire lover sanksjonert, lov om forsvunne personar og endringslover til arvelova, skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven og sjøloven.
12.05.2015 12:29
Hva skal barnet hete?
Alle barn skal ha et navn, og foreldre har en plikt til å velge navn innen seks måneder etter barnets fødsel. Er ikke melding sendt eller navnet ikke blir godtatt, får barn...
09.05.2015 16:53

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 25. mai 2015 har vi arbeidet med 1 905 artikler og oppføringer.

Nye rettsavgjørelser

LG-2015-79417
38 år gammel kvinne ble i tingretten dømt for flere brudd på straffeloven § 257 mv. Påtalemyndigheten anket dommen til gunst for domfelte. Anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmåle...
LG-2015-68496
Lagmannsretten opphevet tingretten kjennelse om fravikelse av eiendom. Saksøkte hadde innvendinger mot begjæringen om fravikelse. Disse innvendingene ble send innen den fastsatte frist til namsma...
LG-2015-24927
Etter påtalemyndighetens anke ble straffen for oppbevaring ca 165 gram amfetamin, ca 195 gram hasj/marihuana samt noen tabletter, og kjøring i påvirket tilstand (tilsvarende 1,5 promille) fastsa...

Nye lover og forskrifter

Ikraftsetting av lov 22. mai 2015 nr. 34 om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger)
Ikraftsetting av lov 22. mai 2015 nr. 34 om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger)
Lov om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger)
Lov om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger)
Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter